Latest Post

โรงเรียนเอกชน จังหวัดกระบี่

โรงเรียนเอกชน จังหวัดกระบี่ โรงเรียนนานาชาติอังกฤษกระบี่ โรงเรียนนานาชาติอังกฤษกระบี่ ตั้งอยู่บริเวณในตำบลหนองทะเล กระบี่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 2 – 18 ปี) เน้นทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา หลักสูตรนานานชาติ  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศอังกฤษ สอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย...

Read more
Page 2 of 18 1 2 3 18
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?